Privacyverklaring

Moovs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Moovs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als`Moovs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Moovs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het maken van afspraken

- Opmaken van opdrachten en /of contracten.

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht of overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Moovs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres

- Woonplaats

- (Zakelijk/Privé) Telefoonnummer;

- (Zakelijk/Privé) E-mailadres;

- Geslacht.

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Paspoortnummer

- Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Putter Vastgoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

- Koopovereenkomsten en taxatierapporten zijn wij van rechtswege verplicht 10 jaar te bewaren.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en abonnees op onze digitale zoekservice

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en abonnees op onze digitale zoekservice worden door Putter Vastgoed B.V verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en panden die nieuw op de markt komen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief of het digitale inschrijfformulier zoekservice op onze website

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Moovs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres.

- Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen.

Uw persoonsgegevens worden door Moovs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospectKla en/of geïnteresseerde worden door Moovs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Moovs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Moovs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Salarisgegevens;

- Kopie ID;

- BSN-nummer;

- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Moovs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Digitale direct marketing (e-mail, Facebook, Linkedln, SMS etc.)

Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door Moovs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

- Klanten die ons volgen via Facebook of Linkedln worden door ons als potentiële klanten gezien en derhalve op de hoogte gesteld van nieuws van onze organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief. Liken van onze Facebookpagina.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Moovs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Downloads

In voorkomende gevallen plaatst Moovs materialen op haar website die door bezoekers gedownload kan worden. Om deze downloads te kunnen versturen vraagt Moovs de volgende persoonsgegevens van u:

- Voornaam

- Tussenvoegsel;

- Achternaam

- Emailadres

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de materialen en eventuele opvolging van deze verzending.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met inschrijving in ons woningzoekenden bestand huurwoning.

Persoonsgegevens van woningzoekenden huurwoning worden door Moovs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over de beschikbaarheid

- Het maken van afspraken

- Opmaken van contracten.

- Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Schriftelijke toestemming om u te informeren over eventuele beschikbaarheid van huurwoningen. Bij beschikbaarheid van een woning het uitvoeren van een huurcheck.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Moovs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres

- Woonplaats

- (Zakelijk/Privé) Telefoonnummer;

- (Zakelijk/Privé) E-mailadres;

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Paspoortnummer

- Bankgegevens

- Inkomensgegevens

- Werkgeversverklaring

- Verklaring goed huurderschap

Uw persoonsgegevens worden door Putter Vastgoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van 1 jaar na inschrijving worden de gegevens van woningzoekende bewaard en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met het beheer van uw verhuurde pand.

Persoonsgegevens van eigenaren van objecten die bij ons in beheer zijn worden door Moovs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over het pand

- Het maken van afspraken

- Opmaken van contracten.

- Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het schriftelijk opgestelde contract tot beheer van uw object.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Moovs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres

- Woonplaats

- (Zakelijk/Privé) Telefoonnummer;

- (Zakelijk/Privé) E-mailadres;

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Paspoortnummer

- Bankgegevens

- Rendementseis

- WOZ-waarde

Uw persoonsgegevens worden door Putter Vastgoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Koopovereenkomst worden door ons om verdere uitvoering te geven aan de koop aan een door koper gekozen notaris doorgezonden.

- Na uw mondelinge toestemming geven wij gegevens door aan hypotheekverstrekkers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Moovs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Koopovereenkomsten en taxatierapporten dienen van rechtswege 10 jaar door ons bewaard te worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Moovs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Moovs
Axelsestraat 200
4537 AX
Terneuzen
info@moovsmakelaars.nl
0115 - 61 14 89